کوره ذوب القائی

عکس های کوره ذوب القائی


کوره ذوب

قابلیت ساخت کوره برای وزن مذاب تا 50 کیلوگرم

کوره ذوب

پرقدرت و سریع

کوره ذوب

قابلیت نصب بوته های القایی با وزن های مختلف

کوره ذوب

حذف گرما و آلودگی کوره های مشعلی

کوره ذوب

پرکردن بوته پس از پایین رفتن مذاب

کوره ذوب

پرکردن بوته بدون برداشتن و به آسانی

کوره ذوب

تخلیه بوته تا آخرین مقدار، بدون چسبیدن ذوب به بدنه

کوره ذوب

تخلیه آسان، سریع و ایمن مذاب

لینک های کوره ذوب القائی


شبکۀ اختصاصی تلوزیون اینترنتی هدفمند ماشین
صنایع هدفمند ماشین