گزارش نمایشگاه ها

گزارش شرکت در نمایشگاه های طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
اردیبهشت 94


نمایشگاه سال 94
تندیس اهدا شده در نهمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
اصفهان – اردیبهشت 94

نمایشگاه سال 94
جمعی از مسئولین اتحادیه طلا و نمایشگاه بین المللی اصفهان در حال اهدای تندیس به مدیریت مجموعه صنایع هدفمند ماشین
در نهمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
اصفهان – اردیبهشت 94

نمایشگاه سال 94
غرفه محصولات صنایع هدفمند ماشین ایران در نهمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
اصفهان – اردیبهشت 94

نمایشگاه سال 94
غرفه محصولات صنایع هدفمند ماشین ایران در نهمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
اصفهان – اردیبهشت 94

نمایشگاه سال 94
مراسم اهدای جوایز در نهمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
اصفهان – اردیبهشت 94

نمایشگاه سال 94
افتتاح نهمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
با حضور مسئولین کشوری و استانی
اصفهان – اردیبهشت 94

گزارش شرکت در نمایشگاه های طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
اردیبهشت 93


نمایشگاه سال 93
تندیس اهدا شده در هشتمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
اصفهان – اردیبهشت 93

نمایشگاه سال 93
جمعی از مسئولین اتحادیه طلا و نمایشگاه بین المللی اصفهان در حال اهدای تندیس به مدیریت مجموعه صنایع هدفمند ماشین
در هشتمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
اصفهان – اردیبهشت 93

نمایشگاه سال 93
غرفه محصولات صنایع هدفمند ماشین ایران در هشتمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
اصفهان – اردیبهشت 93

نمایشگاه سال 93
غرفه محصولات صنایع هدفمند ماشین ایران در هشتمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
اصفهان – اردیبهشت 93

نمایشگاه سال 93
افتتاح هشتمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
با حضور مسئولین کشوری و استانی
اصفهان – اردیبهشت 93

نمایشگاه سال 93
مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
با حضور مسئولین کشوری و استانی
اصفهان – اردیبهشت 93

گزارش شرکت در نمایشگاه های طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
خرداد 92


نمایشگاه سال 92
تندیس اهدا شده در هفتمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
اصفهان – خرداد 92

نمایشگاه سال 92
افتتاح هفتمین نمایشگاه بین المللی طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
با حضور مسئولین کشوری و استانی
اصفهان – خرداد 92

نمایشگاه سال 92
بازدید مسئولین از غرفه ها در هفتمین نمایشگاه بین المللی
طلا، جواهر و ماشین آلات وابسته
اصفهان – خرداد 92